THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới
24/11/2022 10:10:07

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới
 

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh ban hành công văn số 3315/UBND-VP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ công tác PCTN đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; kịp thời rà soát, bổ sung các nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, tiêu cực; tăng cường tuyền truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền, trách nhiệm khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, tài sản công, tài chính công,...; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thường xuyên, chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

Thanh tra tỉnh căn cứ định hướng của Thanh tra Chính phủ, chủ động nắm tình hình và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, quy hoạch, xây dựng, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công,...; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Các cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung của năm 2022 theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Kế hoạch của UBND tỉnh. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Các Sở, ngành căn cứ phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/01/2022, có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Dương tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN đối với Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng. Sở Nội vụ khẩn trương triển khai thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN đối với các tổ chức tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh. Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp PCTN được quy định tại khoản 2 Điều 4, Điều 78, Điều 79, Điều 80, khoản 1 Điều 82 Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong PCTN, tiêu cực.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực nêu trên để xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác PCTN, tiêu cực hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, tiêu cực trong kế hoạch công tác năm để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

File đính kèm:

2. VB UBND tinh chi dao PCTN 2022.pdf

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 750
Trước & đúng hạn: 749
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 04:50:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tháng này: 4,674
Tất cả: 65,615