CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
21/07/2023 02:56:11


Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục báo cáo tiến độ, kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân và các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; việc phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện thủ tục hành chính. Phối hợp với các Sở, ngành thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND tỉnh bảo đảm các tiêu chí cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính chi phí tuân thủ thấp nhất theo đúng quy định của công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho tổ chức, người dân.

Kim Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1844
Trước & đúng hạn: 1843
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 14:51:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0