NÔNG THÔN MỚI
Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của Tứ Kỳ
23/11/2022 08:09:14

Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của Tứ Kỳ

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 22/22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng huyện NTM. Đây là thời khắc có ý nghĩa lịch sử đối với huyện nhà trong suốt quá trình 25 năm xây dựng và phát triển, tự hào về mảnh đất Tứ Kỳ anh hùng, người dân Tứ Kỳ đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia những phần việc cụ thể tại địa phương. Để có được kết quả phấn khởi và tự hào đó, BCĐ huyện đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Trước hết, để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới phải có quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thời, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp. Hai là, trong xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện phải có lộ trình, giải pháp cụ thể; rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm. Ba là, xây dựng nông thôn mới phải lấy người dân làm chủ thể, vừa là người trực tiếp thực hiện, vừa là người giám sát và thụ hưởng; giao quyền, hướng dẫn, hỗ trợ để nhân dân tự lựa chọn chương trình của mình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bốn là, các địa phương chủ động trong huy động vốn thực hiện chương trình; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các nguồn tài trợ từ con em xa quê thành đạt và các doanh nghiệp; tận dụng khai thác các nguồn thu tại địa phương tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất. Năm là, tạo ra phong trào thi đua thực hiện chương trình; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt để khích lệ, động viên người dân tham gia.

Những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng NTM sẽ tiếp tục là những kinh nghiệm quý để huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển tiếp theo đạt kết quả cao nhất, xây dựng huyện ngày một phát triển giầu mạnh, văn minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng Tứ Kỳ phát triển bền vững, vươn tầm cao mới.

Trần Yến
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 750
Trước & đúng hạn: 749
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 04:07:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 8
Tháng này: 4,674
Tất cả: 65,615