​​UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ​thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, với chi phí tuân thủ thấp nhất. Thường xuyên công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.
Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính,

Thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2023.
UBND tỉnh yêu cầu rà soát, kiến nghị loại bỏ ngay theo thẩm quyền những thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Tiếp nhận và xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Công khai kết quả xử lý để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện.
Bên cạnh đó, tại văn bản chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ, công chức làm kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Giao Sở Tư pháp tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, doanh nghiệp; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền…

Giao Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2494/UBND-VP ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để kịp thời xem xét, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện nội dung công việc tại Văn bản này đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.